Artykuły

O języku bohaterów filmowych czasem staram się pisać również naukowo. Zapraszam do lektury (tam, gdzie jest to możliwe, przekierowuję do wersji on-line):

2017

Kraina Lodu” i „Delfin Plum” na warsztacie polonisty? – analiza nieliterackich odmian polszczyzny w filmach animowanych, [w:] Przekraczanie granic języka, red. nauk. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Magdalena Wanot-Miśtura, Warszawa 2017, s. 145-161.

Nie tylko „koniec świata” – językowa kreacja Ryszarda Popiołka, bohatera serialu Dom w reż. J. Łomnickiego, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Język. Odbiór. Komunikacja, red. nauk. Monika Cichmińska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Olsztyn 2017, s. 48-60 [on-line].

Percepcja i ocena filmowej polszczyzny kresowej przez studentów kierunków filologicznych warszawskich uczelni (badania ankietowe na przykładzie filmu „Spadek”), [w:] Język w regionie, region w języku 2, red. Błażej Osowski, Justyna Kobus, Paulina Michalska-Górecka, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2017, ss. 219-241.

Grzeczność językowa bohaterów filmu „Cudownie ocalony” w reżyserii Janusza Zaorskiego (system adresatywny), [w:] Zachowania językowe – spontaniczność i automatyzm, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra 2017, s. 95-108.

2016

Polszczyzna kresowa w filmie – analiza języka bohaterów „Samych swoich” (fonetyka, fleksja, składnia), „Prace Filologiczne” t. 68 (2016), s. 167-182.

Same swoje onimy filmowe – czyli o nazwach własnych w pierwszej części trylogii Sylwestra Chęcińskiego i Andrzeja Mularczyka,
„Prace Językoznawcze” 2016, s. 112-128 [on-line].

Leksyka śląska na ekranie – między żywą mową a stereotypizacją, [w:] Język w regionie, region w języku, red. Błażej Osowski, Paulina Michalska, Justyna Kobus, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2016, s. 41-62.

Język przedwojennego Lwowa w filmie „Będzie lepiej” w reż. Michała Waszyńskiego (fonetyka, fleksja), [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda, Kraków 2016, s. 43-58.

Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji (na przykładzie wybranych filmów śląskich), [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. Irena Sarnowska, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf, Poznań 2016, s. 267-280.

2015

Od słuchowiska przez film po książkę – leksykalne wykładniki stylizacji językowej w „Samych swoich”, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XI (2015), s. 141-161 [on-line].

Gwary śląskie na ekranie – fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej w wybranych filmach śląskich, „Die Welt der Slaven. Sammelbände”, 2015, s. 118-128.

Dialog pokoleń, czyli grzeczność językowa bohaterów filmu Jasne Łany w reż. Eugeniusza Cękalskiego, [w:] Dialog pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2015, s. 425-435.

2014

Stylizacja gwarowa w serialu „Blondynka” w reż. Macieja Gronowskiego, [w:] Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, red. K. Sikora, M. Rak, Kraków, s. 331-344. [on-line]

Janosik – gwara na szklanym ekranie, „Poradnik Językowy” 2014, z. 9, s. 22-41.